သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊အဏုမြူစွမ်းအင်ဦးစီးဌာန ၂၀၂၂ – ၂၀၂၃ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း