ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်စက်/ဓာတ်ရောင်ခြည်ထုတ်ကိရိယာ သို့မဟုတ် ရေဒီယိုသတ္တိကြွဒြပ်ပစ္စည်းအတွက် ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက်၊မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် ဆောင်ရွက်ပုံအဆင့်ဆင့်