အဏုမြူစွမ်းအင်ဌာနမှ စာရင်းကိုင်(၄)၊ အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ အမည်စာရင်းကြေငြာခြင်း