ဓာတ်ရောင်ခြည်ပင်ရင်းများအတွက် စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်း