အိုင်ဆိုတုပ်နည်းပညာအသုံးပြု မြေအောက်ရေအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်း (၁)

ရေသံသရာဖြစ်တည်နေပုံ (ရေရှည်တည်တံ့သောအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်အဓိကသော့ချက်)

ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ရေချို အကန့်အသတ်နှင့်အဖိုးတန်အရင်းအမြစ်အဖြစ်တည်ရှိနေပုံ

ကမ္ဘာပေါ်တွင် တိုက်ကြီးများအလိုက် လူဉီးရေနှင့် ရေရရှိမှုတို့၏ နှိုင်းယှဉ်မှုပြ မြေပုံ