အိုင်ဆိုတုပ်နည်းပညာအသုံးပြု မြေအောက်ရေအရင်းအမြစ်များစီမံခန့်ခွဲမှု အပိုင်း (၂)

ကွဲပြားခြားနားသောနေရာဒေသအလိုက် ရေထဲရှိ oxygen (18-O) နှင့် Deuterium (2-H) အိုင်ဆိုတုပ် ပါဝင်မှုရာခိုင်နှုန်းများ ကွဲပြား ဖြစ်တည်နေပုံ

ရေအရင်းအမြစ်များရှိ ဟိုက်ဒရိုဂျင် [Deuterium (2-H)] နှင့် oxygen(18-O) အိုင်ဆိုတုပ်များ ပါဝင်မှု အချိုးအဆပြပုံ

ရေဒီယိုသတ္တိကြွအိုင်ဆိုတုပ် Carbon-14 (14-C) ၏ activity ပမာဏကို တိုင်းတာ၍ မြေအောက်ရေသက်တမ်းအား ခန့်မှန်းနိုင်သည့် ဆက်သွယ်ချက်ပြပုံ။

သဘာဝတွင်တွေ့ရသောရေထဲရှိ ရေဒီယိုသတ္တိကြွအိုင်ဆိုတုပ် Tritium (3-H)၊ Carbon-14 (14-C) နှင့် ရေထဲတွင်ပျော်ဝင်နေသောဓာတ်ငွေ့အိုင်ဆိုတုပ် krypton-81 (81-Kr) တို ပါဝင်မှုအရ မြေအောက်ရေသက်တမ်း ခန့်မှန်းအသုံးပြုနိုင်သည့်ပုံ။

ကွင်း ဆင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်၍ ရေနမူနာကောက်ယူရာတွင်အသုံးပြုသည့် တိုင်းတာရေးပစ္စည်း ကိရိယာများ

တည်မြဲအိုင်ဆိုတုပ် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်အောက်စီဂျင်အိုင်ဆိုတုပ်အချိုးကို တိုင်းတာသည့် Laser Based Liquid Water Isotope Analyzer (LWIA)

Tritium (3H) ပါဝင်မှုကို တိုင်းတာနိုင်သော Liquid Scintillation Counter(LSC)

ရေထဲရှိ Tritium (3-H) ပါဝင်မှုကို မြှင့်တင်ရန် အသုံးပြုသည့် Enrichment System